Projekt ekologiczny

W wyniku realizacji projektu w ramach dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn.: „Wyposażenie sal edukacyjnych szkół podstawowych w Łubowie, Fałkowie, Lednogórze oraz Owieczkach celem wspomagania edukacji ekologicznej na terenie Gminy Łubowo”  zostanie zwiększona świadomość ekologiczna 1000 uczniów i rodziców szkół podstawowych Gminy Łubowo.

Nasza szkoła otrzymała wyposażenie do sali lekcyjnej , na które składa się 1 monitor interaktywny, 1 laptop wraz z oprogramowaniem oraz zestaw pomocy dydaktycznych i oprogramowanie edukacyjne.
W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia edukacyjne dla wskazanej grupy docelowej. Zaplanowano cykl szkoleń i prelekcji w ciągu roku szkolnego, których adresatem będą rodzice i ich dzieci. Zajęcia będą uzupełnieniem oferty dydaktycznej szkół a ich tematyka będzie
obszerniejsza niż program nauczania w szkołach. Przewidziano zajęcia w każdej grupie tematycznej z podziałem na wiek dzieci
(dwie grupy: klasy 1-4 i oddział przedszkolny oraz klasy 5-8). Tematyka zajęć: 1. Ochrona powietrza, 2. Gospodarka odpadami oraz
ochrona powierzchni ziemi, 3. Bioróżnorodność, 4. Ochrona wód. Wykorzystana zostanie formuła prowadzenia zajęć, łącząca
wykłady nauczycieli z pracą uczniów przy składowych projektów, polegająca na przygotowywaniu projektów w ww grupach
tematycznych. Projekty będą przygotowywane z wykorzystaniem zakupionych narzędzi (przewidziano np. tworzenie filmów z pomocą
sprzętu szkolnego i odtwarzanie na monitorze interaktywnym, wykorzystanie zakupionego oprogramowania i pozostałych pomocy
dydaktycznych w trakcie prelekcji dzieci i nauczycieli itd.) Podsumowaniem działań będzie przeprowadzenie tzw. tygodnia edukacji
ekologicznej w każdej ze szkół, który ma stać się tradycją w Gminie Łubowo. Tydzień edukacji ekologicznej będzie obejmował także
zajęcia w terenie, które zweryfikują i ugruntują wiedzę zdobytą dzięki całorocznej pracy z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych w
projekcie. Zaplanowano utworzenie międzyszkolnego zespołu ds. edukacji ekologicznej, który skoordynuje zajęcia w poszczególnych szkołach.

Link do strony w ramach, której pozyskano dotację

https://www.wfosgw.poznan.pl/