Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolalednogora.pl/


Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze

Lednogóra 40 a

62-261 Lednogóra 40 a

e-mail: splednogora@op.pl

tel.:  61 427 59 39

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22-02-2021


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (pliki w formacie pdf, docx, doc, odt) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych


Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;


Ułatwienia na stronie internetowej: 

Strona Szkoły Podstawowej Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze posiada następujące ułatwienia:

 • wysoki kontrast (tryb czarny i biały)
 • wysoki kontrast (tryb czarny i żółty)
 • wysoki kontrast (tryb żółty i czarny)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podkreślane linki
 • skróty klawiszowe: TAB – przejście do kolejnego elementu, SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • skróty klawiaturowe po uruchomieniu galerii fotografii: strzałki kierunkowe w prawo i w lewo, wyjście z galerii – klawisz ESC

Data sporządzenia deklaracji: 

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-20
Deklarację opublikowano na stronie internetowej szkoły 22-02-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Dyrektor Szkoły : Joanna Filipiak

e-mail: splednogora@op.pl

Telefon: 61 427 59 39


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność

Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze , 62-261 Lednogóra 40 a

Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia. Dwa  wejścia wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada jeszcze dodatkowe dwa wyjścia, które służą wyłącznie uczniom podczas zajęć lekcyjnych. Jedno z tych wyjść posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji jest dyrektor szkoły.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza języka migowego.


Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.